Search form

Rénigoy de Apostol 2:26

26Sabaf bé ni, toow fo fiyoy fédéw guwe brab béréhé kuy kéoror guwe. Enda émbukuu bé lowoh guwe non wén i inam gu.