Search form

Rénigoy de Apostol 2:29

29Féntaus Pedrowey kébéréh ne mano, “Do dumo gu, toow fo béréhé ku begom i fantage bé katufua tome Dabid. I beene ménléhu brab lénébéng, atin taman béleewe ni ay ni soy lébéng ne.