Search form

Rénigoy de Apostol 2:3

3Tidéw béno, énggito roy de maak dila rino aféy ménlégéb brab méntégatag dob bumbunay séngae ségétéw bero.