Search form

Rénigoy de Apostol 2:30

30Beeney ségétéwe sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne. Atin énggétiga noy fénasad i Tuluse dob beene bé i ségétéwe bé de séfuén waléy datu loo bé beene.