Search form

Rénigoy de Apostol 2:4

4Atin fénémanduoy Rémogor i Tuluse bero. Atin ménsébéréh-béréh ro do séségiyo-giyo do késébéréh non fénbéréh i Rémogor i Tuluse bero.