Search form

Rénigoy de Apostol 2:41

41Atin médooy étéwe ménunur bé kébéréh Pedrowe brab ménfébautis ro, brab labi ro téléw ngibu ménuman dob de kuyug Jesus bé béno.