Search form

Rénigoy de Apostol 2:42

42Atin sénga tékélid fégélingoé roy kétoro i de apostol, atin ménséodor-odor ro maak do sétuwaréy ro. Brab séréngan ro mama brab démasal.