Search form

Rénigoy de Apostol 2:47

47Sénga tékélid dayéwé roy Tuluse brab mégédaw i de étéw bero. Atin sénga fuweh umanay Kadnane bero bé de mantu ménfukas étéw.