Search form

Rénigoy de Apostol 2:6

6Amun énggélingoo roy ni démégués, médooy de étéw ménangéy diyo brab ménsélimud ro. Brab ménkéségiyonan ro non amun ménsébéréh i de étéw méginugut bé Jesuse, i séngae étéw énggélingoo noy kaane késébéréh.