Search form

Rénigoy de Apostol 3

I kéuwae bé fikate

1Wén i no sébaan fuweh, géraraan lémudug i térésange de, sani uras i kédasal i de Judio, i ro Pedrowe brab Juane ménangéy ro dob lawi i Tuluse. 2Dob béngaway lawi i Tuluse féndawét “Fiyo Fintu”, wén i ségétéwe lagéy fikat tidéw fanay kéumahén. Sénga fuweh uwitéy de dumo no mangéy dob ni béngawan inok mongot limus dob de étéw mahur diyo. 3Amun énggito noy ro Pedrowe brab Juane mahur, ménongot limus dob berowe. 4Tidéw béno, ténéngténg ro Pedrowe brab Juaney ni lagéy fikat brab ménbéréh i Pedrowe mano, “Enténgén gey.” 5Mélaw ténéngténgén bero, manok iraya ro kurta. 6Endob i Pedrowe ni ménbéréh mano, “Enda i kurta gu taloo no bélowon, éndob iray gu beem i wéne dob begéne. Sabaf bé barakat i dawét Jesu Kristowe tidéw Nasaret, béréhé ku beem, agéw go!” 7Atin génamak Pedrowey kuwonone kémérén brab féntindégén. Sonom béno, tékow ménbagér i de sékéyén. 8Atin méntésongkow témindég brab ménggéagéw. Atin ménahur dob lawi i Tuluse bero ro Pedrowe brab Juane, magéw brab sayaw-sayaw brab dayéwé noy Tuluse. 9Atin énggitoy kéluhanay de étéw i ni lagéy magéw brab dayéwé noy Tuluse. 10Atin amun énggélolo ron beeney fikate démoyun mésar mongot limus dob “Fiyowe Fintu”, toow ro fo ménggaif bé ni ménrigo dob beene.

11Atin i lala ne géménamak dob ro Pedrowe brab dob Juane dob kuridore féndawét “Kuridor Solomone” ménfégédét léméntu mangéy dob berowey kéluhanay de étéw non ménggaif ro bé ni ménrigo. 12Amun énggito Pedrowey de étéw ni, ménbéréh dob berowe mano, “Do dumo gu do Judio, sedek ménggaif gom bé ni? Sedek téngténgé kom begey loo bé nan? Aw makom ké ménggéagéw i ni lagéy sabaf bé barakat geye taloo no sabaf bé fiyowe kéféngintulus gey? 13Endob Been i Tuluse féngadafé Abrahame, Isak, brab Jakob, brab de katufua tom, i ménirayane toow fo gérotor barakat dob Jesuse, sénuguén. Endob niray gom dob de gémamak kukuman, brab ménika gom de dob adafa Pilatowe inok kukumé no, fiyon fo ké ménuyot de témangéy. 14I Jesuse ni métintu brab énda i salaén, éndob ménika gom de brab énda féntangéy gom de. Yamula féntangéy gom uman i ségétéwe étéw ménméléhu. 15Atin fénléhu gom i Jesuse sani miraye bé umule magufusa. Endob ténébule i Tuluse brab énggito gey i ni. 16Barakat i dawét Jesusey énggéféadi-adiwe bé ni lagéy fikat gélolo gom. Ménrigoy ni sabaf bé kéunur geye bé Jesuse. Been i funa nuwe énggéagéw dob téngaanga kome.

17“Atin béleewe do dumo gu, gétiga ku énda énggétiga kom i rénigo gome brab de odoro tom bé kéféléhu gome bé Jesuse. 18Endob bé ni rénigo gom, ténumay Tulusey bénréh i de sénarigo no muret bé kébéréh ne bé gétaho, bé i Kristowe fatut férasayén. 19Mélaw tagak gom i de tete adat gom brab unur gom bé Tuluse inok fésagada no begom bé de sala gom. 20Atin mélaw wén i do gai féfiyonéy Tulusey de fédéw gom. Atin féuwitén i Jesuse mangéy dob begome. Been i Kristowe, sani fénémili ne méguléw begom. 21Atin béleewe, i Jesuse bati séna dob lawayo taman bé kégumah i gaiwe féantunéy Tulusey kéluhanane. Been i niy bénréh i de sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne bé gétaho. 22Non i Moisese ménbéréh bé gétaho dob de Judio mano, ‘I Tuluse sémugu moso ségétéw sarigo no loo bé begéne. Been i ségétéwe bé de séfu tom. Unuro kom i kéluhanay béréhé nuwe begom. 23Atin i kéluhanay étéwe énda munur ro de, fégananéy Tuluse bero tidéw dob de étéwén, brab binasané no bero.’ Been i niy kébéréh Moisese. 24Bénréh i de dumo so sénarigoy Tulusey fantage bé de mérigo bé de ni do gai, tidéw dob Samuele brab dob kéluhanay de énggétundug dob beene. 25Atin i de fasad i Tuluse bénréh i de sénarigo no bé do gétah, kagom so. Atin kagom soy fasad i Tuluse dob de katufua kom. Non bénréhén dob Abraham mano, ‘Féfiyoné kuy kéluhanay étéwe dob duniyae fénagéw dob de séfuém.’ 26Komon amun fén-uwit i Tulusey Kristowe, sénuguén sungu mangéy dob betome do Judio inok féfiyoné no betom bé kéfésénule ne betom bé de tete rigoné tom.” Been i niy kébéréh Pedrowe.