Search form

Rénigoy de Apostol 3:1

I kéuwae bé fikate

1Wén i no sébaan fuweh, géraraan lémudug i térésange de, sani uras i kédasal i de Judio, i ro Pedrowe brab Juane ménangéy ro dob lawi i Tuluse.