Search form

Rénigoy de Apostol 3:10

10Atin amun énggélolo ron beeney fikate démoyun mésar mongot limus dob “Fiyowe Fintu”, toow ro fo ménggaif bé ni ménrigo dob beene.