Search form

Rénigoy de Apostol 3:11

11Atin i lala ne géménamak dob ro Pedrowe brab dob Juane dob kuridore féndawét “Kuridor Solomone” ménfégédét léméntu mangéy dob berowey kéluhanay de étéw non ménggaif ro bé ni ménrigo.