Search form

Rénigoy de Apostol 3:16

16Barakat i dawét Jesusey énggéféadi-adiwe bé ni lagéy fikat gélolo gom. Ménrigoy ni sabaf bé kéunur geye bé Jesuse. Been i funa nuwe énggéagéw dob téngaanga kome.