Search form

Rénigoy de Apostol 3:2

2Dob béngaway lawi i Tuluse féndawét “Fiyo Fintu”, wén i ségétéwe lagéy fikat tidéw fanay kéumahén. Sénga fuweh uwitéy de dumo no mangéy dob ni béngawan inok mongot limus dob de étéw mahur diyo.