Search form

Rénigoy de Apostol 3:21

21Atin béleewe, i Jesuse bati séna dob lawayo taman bé kégumah i gaiwe féantunéy Tulusey kéluhanane. Been i niy bénréh i de sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne bé gétaho.