Search form

Rénigoy de Apostol 3:23

23Atin i kéluhanay étéwe énda munur ro de, fégananéy Tuluse bero tidéw dob de étéwén, brab binasané no bero.’ Been i niy kébéréh Moisese.