Search form

Rénigoy de Apostol 4:25

25Fénbéréh i Rémogor me bé katufua keye Dabid sugu-sugué mo mano, ‘Sedek ménkérit i de étéw békén Judio? Brab sedek bantakéy de étéw i éndae gérigono ro dob Tuluse?