Search form

Rénigoy de Apostol 4:27

27Atin féntaus roy kédasal ruwe maro, “Méntuman i Ménsulate Kébéréhém non ménsélimud i ro Herode brab Ponsio Pilatowe dob ni ingéd beroy de étéw békén Judio brab de dumo gey Judio. Ménsélimud ro sébanil bé Jesuse sani fiyowe sugu-sugué mo fénémiliém méguléw.