Search form

Rénigoy de Apostol 4:29

29Atin bé béni Kadnan, fégitungém i de tete kébérého ro begey brab tabanga mo begey do sugu-sugué mo inok émbaraw gey muret bé kébéréh me.