Search form

Rénigoy de Apostol 4:32

Séntukid-tukid roy de languntama ro

32Atin i kéluhanay de munur bé Kristowe, ségiléw i de fédéw ro brab itunga ro. Atin énda i isu bero gefe bé de languntama ro, éndob falan karo kéluhanan non séntukid-tukid ro.