Search form

Rénigoy de Apostol 4:4

4Endob médooy ménunure bé de étéw énggégélingo bé kébéréh Pedrowe, atin i de munur énggégumah limo ngibuy kédooy de lagéy de saliyu na bé de libun de.