Search form

Rénigoy de Apostol 5:39

39Endob amuk aturay Tuluse, énda gégéléo tom bero, non waléy tom saén sébanil bé Tuluse.”

Atin i de ménlimud do kéfédéwan, ménagayun ro bé bénréh Gamaliele ni.