Search form

Rénigoy de Apostol 5:4

4Amun énda séna fénbéléyém i fantad me, beem i gefee de. Atin amun fénbéléy mon, kaam soy kurtae de. Endob sedek bénantakém rénigoy ni? Békén téménugi go dob étéwe, yamula dob Tuluse téménugi go!”