Search form

Rénigoy de Apostol 6:11

11Mélaw niraya ro kurta i de étéw inok béréhé roy éndae toow fantag bé Estebane maro, “Enggélingoo key i ni étéw ménbéréh tete fantag bé Moisese brab Tuluse.”