Search form

Rénigoy de Apostol 6:13

13Tidéw béno, nuwit roy de étéw émbéréh bé éndae toow fantag bé Estebane maro, “I Estebane ni démoyun émbéréh tete fantag bé mékétéfuwe lawi i Tuluse brab de kukuman sénulat Moisese.