Search form

Rénigoy de Apostol 6:8

I kékéfoe bé Estebane

8Atin i Estebane toow fo fénfiyoy Tuluse inok wén i barakatén rémigo do mékégaif dob téngaangay de étéw.