Search form

Rénigoy de Apostol 7:54

I kéféléhue bé Estebane

54Amun énggélingooy de odoron i kébéréh Estebane, toow ro fo ménkérit. Kémigét i de kifé ro bé kékérit ruwe.