Search form

Rénigoy de Apostol 8

I kérasay i de munur

1-2Atin i Saulowe ménagayun bé kéféléhue bé Estebane. Atin i Estebane, lénébéng i de étéw munur bé Kristowe brab toow fo rénuung ro. Atin méntidéwén bé no térésang i kékérasayay de munur bé Kristowe. Brab kéluhana ro, saliyu bé de apostol, ménbéragar ro tidéw Jerusalem mangéy Judia brab Samaria.

3Atin i Saulowe ténulama no binasanén i kéféngintulus i de munur bé Kristowe, ahuro noy séngae lawi brab kéfoé no séguyudén i de étéw munur bé Kristowe. Brab uwité no bero dob férisunone, do lagéy brab do libun.

I kélégéb i Fiyowe Uret dob Samaria

4Atin amun ménbéragar i de étéw munur bé Kristowe dob de ségiyo ingéd, nuret roy fantage bé Jesuse. 5Atin i Filipiwe ménangéy dob sébaane ingéd diyo dob Samaria, atin diyo nuretén i Jesuse Been i Kristowe sani fénémili i Tuluse méguléw. 6I de étéw, amun énggélingoo roy kébéréh ne brab énggito roy kéluhanay de mékégaif rénigo no, toow fo fénggélingo roy kébéréh Filipihe. 7Fénféraréyén i de saitan réménahuk dob de médoo étéw, atin ménékes ro bé lala ruwe tékédan. Brab fén-adi-adi noy médoowe do fikat brab do kimoyén. 8Mélaw toow fo ménoror i de étéw dob no ingéd.

9Wén i ségétéwe lagéy dob no ingéd féndawét Simon, ségétéw béliyan. Bé de énggétah do gai, fénggaifén i médoowe do étéw dob Samaria bé de tete kéfagakarén. Ménfébantug-bantug bé beene kun i gérotore étéw. 10Atin i kéluhanay de étéw dob no ingéd do méskinan brab do kawasa, fénggélingo ro. Bénréh ro maro “I ni étéw féndawét Ménbantug Barakatan, sani barakat i Tuluse.” 11Ménrugay i kéfégaif ne bero bé de tete kéfagakarén. Mélaw toow ro fo fénggélingo. 12Endob amun énggélingooy de étéw i Fiyowe Uret nuret Filipiwe fantag bé kéféguléw i Tuluse brab Jesu Kristowe, ménunur ro brab ménfébautis ro, do lagéy brab do libun. 13Atin fiyon i Simone ménunur so bé Kristowe. Brab amun ménbautisén, démoyun ménodor bé Filipiwe. Atin toow fo ménggaif i Simone bé de énggito no rénigo Filipiwe.

14Amun énggélingooy de apostol dob Jerusalem i kétayakuf i de étéw dob Samaria bé kébéréh i Tuluse, fénuwit roy ro Pedrowe brab Juane mangéy diyo. 15Amun énggégumah ro diyo, dénasala roy de étéw munur bé Kristowe inok tayakufé roy Rémogor i Tuluse. 16Non i Rémogor i Tuluse, énda séna énggumahén dob berowe fiyon ségétéw. Ménbautison ro saén inok fégito roy kéunur ruwe bé Kadnane Jesus. 17Tidéw béno, ténégé Pedrowe brab Juaney de bumbuna ro. Atin ténanggaf roy Rémogor i Tuluse.

18Atin énggitoy béliyane ni Simon i kétanggaf ruwe bé Rémogor i Tuluse bé kétégéy de apostol bero. Mélaw bénréhén dob Pedrowe brab Juane bé iraya no bero kurta. 19Brab bénréhén mano, “Irayanu so bé ni barakat inok amuk wén i tégéné ku, gétanggaf so bé Rémogor i Tuluse.”

20Endob séménumbul i Pedrowe mano, “Mékukum go damén begom i kurta me, non mamo ké gébéléyo mo bé kurtaey niray i Tuluse. 21Enda fakay go mamung bé galbék geye non énda séna métintuy fédéw me dob adafay Tuluse. 22Fatut go gésénule bé ni tete kéfégitungém brab dasal go dob Kadnane inok fésagada no beem bé ni salaém. 23Non énggito guy toow fo mésina go brab bénilanggu i salae beem.”

24Tidéw béno, séménumbul i Simone mano, “Dasala kom begén dob Kadnane inok énda i métuman damén bé de bénréh gom dob begéne.”

25Atin i ro Pedrowe brab Juane, amun énggilid ron muret bé gétiga ruwe fantag bé Kristowe, brab bénréh roy kébéréh i Kadnane, ménséfule ro mangéy Jerusalem. Bé késéfule ruwe, ménawét ro dob médoowe do ingéd dob Samaria brab nuret roy Fiyowe Uret diyo.

I Filipihe brab odorone

26Atin i Filipihe, sénugu i télakiy Kadnane mano, “Tafay go brab angéy go déligdigan dob agéwone tidéw Jerusalem mangéy Gasa.” (I ni agéwon éndaén i étéw de magéwon.) 27Mélaw ménangéy diyo i Filipihe. Tidéw béno, énggébalaka noy ségétéwe lagéy kafun sarigoy baiwe dob ingéde Etiopia. Beeney ségétéwe gérotor étéw mitong bé kurtae dob no ingéd. I ni étéw séfule bé béno bé kéagéw ne ménangéy méngadaf dob Jerusalem. 28Diyo dob kalesah ne brab basané noy librowe sénulat i méntélatae sénarigoy Tuluse féndawét Isaias. 29Atin bénréh i Rémogor i Tuluse dob Filipihe mano, “Ay go fégédét diyo brab odor go bé nan kalesah.” 30Mélaw i Filipihe ménségéta mangéy fégédét brab énggélingoo noy kébasa nuwe bé librowe sénulat Isaiase. Atin fénénginsaa Filipihe mano, “Aw gésobuto moy nan basané mo?”

31Séménumbul i ni sarigon mano, “Ati kégésobut guwe de ké énda i témoro de begén?” Tidéw béno, féndaén i Filipihe dob kalesah ne atin ménséfingé ro ménsar. 32Ay niy ménsulate dob libro Isaiase, bénasa no, “Beeney maake bili-bili fénléhu. Beeney maake nati bili-bili mantés ké kéléngén i buk ne, non énda fo ménbéréhén fiyon sétaga. 33Toow fo ménfémala brab énda méntintuy kékukume de. Atin énda i gébéréh fantag bé de séfuén non ménléhuén brab éndaén dini ro dob duniyae ni.”

34Atin ménénginsa i ni sarigon dob Filipihe mano, “Ati ni étéw ménsulat dob ni? Aw bénréh i sarigoy Tulusey fantage bé kaane lowoh taloo no ségiyo étéw?” 35Tidéw béno, fénggétiga Filipihe dob beeney atag ni bénasa no brab nuretén i Fiyowe Uret fantag bé Jesuse. 36Atin amun diyo ro séna lowoh aguwon, énggumah ro dob gonone wén i wayég de. Atin ménbéréh i ni odoron mano, “Ay wén i wayég dob ni. Aw fakayu mébautis?”

37Séménumbul i Filipihe mano, “Fakay bautisé ku beem amuk tintu gon munur bé Kristowe dob fédéw me.”

Atin séménumbul i ni sarigon mano, “Munuru bé Jesu Kristowe, bé Beeney Nga i Tuluse.”

38Atin i ni sarigon féntéré noy kalesah ne brab ménlus bero Filipihe ménangéy dob wayége atin bénautis Filipihe. 39Amun géménaun ron tidéw dob wayége ni, nuwit i Rémogor i Kadnaney Filipihe. Endaén énggitoy sarigone niy Filipihe, éndob méntaus magéw toow fo moror. 40Atin i Filipihe méntékow énggégumah dob sébaane ingéd féndawét Asdod. Atin tidéw diyo ménuret bé Fiyowe Uret fantag bé Jesuse dob kéluhanay de ingéd énggétaraa no bé kéagéw ne mangéy dob ingéde féndawét Sesaria.