Search form

Rénigoy de Apostol 8:1-2

I kérasay i de munur

1-2Atin i Saulowe ménagayun bé kéféléhue bé Estebane. Atin i Estebane, lénébéng i de étéw munur bé Kristowe brab toow fo rénuung ro. Atin méntidéwén bé no térésang i kékérasayay de munur bé Kristowe. Brab kéluhana ro, saliyu bé de apostol, ménbéragar ro tidéw Jerusalem mangéy Judia brab Samaria.

3Atin i Saulowe ténulama no binasanén i kéféngintulus i de munur bé Kristowe, ahuro noy séngae lawi brab kéfoé no séguyudén i de étéw munur bé Kristowe. Brab uwité no bero dob férisunone, do lagéy brab do libun.