Search form

Rénigoy de Apostol 8:10

10Atin i kéluhanay de étéw dob no ingéd do méskinan brab do kawasa, fénggélingo ro. Bénréh ro maro “I ni étéw féndawét Ménbantug Barakatan, sani barakat i Tuluse.”