Search form

Rénigoy de Apostol 8:13

13Atin fiyon i Simone ménunur so bé Kristowe. Brab amun ménbautisén, démoyun ménodor bé Filipiwe. Atin toow fo ménggaif i Simone bé de énggito no rénigo Filipiwe.