Search form

Rénigoy de Apostol 8:14

14Amun énggélingooy de apostol dob Jerusalem i kétayakuf i de étéw dob Samaria bé kébéréh i Tuluse, fénuwit roy ro Pedrowe brab Juane mangéy diyo.