Search form

Rénigoy de Apostol 8:16

16Non i Rémogor i Tuluse, énda séna énggumahén dob berowe fiyon ségétéw. Ménbautison ro saén inok fégito roy kéunur ruwe bé Kadnane Jesus.