Search form

Rénigoy de Apostol 8:18

18Atin énggitoy béliyane ni Simon i kétanggaf ruwe bé Rémogor i Tuluse bé kétégéy de apostol bero. Mélaw bénréhén dob Pedrowe brab Juane bé iraya no bero kurta.