Search form

Rénigoy de Apostol 8:20

20Endob séménumbul i Pedrowe mano, “Mékukum go damén begom i kurta me, non mamo ké gébéléyo mo bé kurtaey niray i Tuluse.