Search form

Rénigoy de Apostol 8:26

I Filipihe brab odorone

26Atin i Filipihe, sénugu i télakiy Kadnane mano, “Tafay go brab angéy go déligdigan dob agéwone tidéw Jerusalem mangéy Gasa.” (I ni agéwon éndaén i étéw de magéwon.)