Search form

Rénigoy de Apostol 8:27

27Mélaw ménangéy diyo i Filipihe. Tidéw béno, énggébalaka noy ségétéwe lagéy kafun sarigoy baiwe dob ingéde Etiopia. Beeney ségétéwe gérotor étéw mitong bé kurtae dob no ingéd. I ni étéw séfule bé béno bé kéagéw ne ménangéy méngadaf dob Jerusalem.