Search form

Rénigoy de Apostol 8:28

28Diyo dob kalesah ne brab basané noy librowe sénulat i méntélatae sénarigoy Tuluse féndawét Isaias.