Search form

Rénigoy de Apostol 8:31

31Séménumbul i ni sarigon mano, “Ati kégésobut guwe de ké énda i témoro de begén?” Tidéw béno, féndaén i Filipihe dob kalesah ne atin ménséfingé ro ménsar.