Search form

Rénigoy de Apostol 8:33

33Toow fo ménfémala brab énda méntintuy kékukume de. Atin énda i gébéréh fantag bé de séfuén non ménléhuén brab éndaén dini ro dob duniyae ni.”