Search form

Rénigoy de Apostol 8:36

36Atin amun diyo ro séna lowoh aguwon, énggumah ro dob gonone wén i wayég de. Atin ménbéréh i ni odoron mano, “Ay wén i wayég dob ni. Aw fakayu mébautis?”