Search form

Rénigoy de Apostol 8:6

6I de étéw, amun énggélingoo roy kébéréh ne brab énggito roy kéluhanay de mékégaif rénigo no, toow fo fénggélingo roy kébéréh Filipihe.