Search form

Rénigoy de Apostol 8:7

7Fénféraréyén i de saitan réménahuk dob de médoo étéw, atin ménékes ro bé lala ruwe tékédan. Brab fén-adi-adi noy médoowe do fikat brab do kimoyén.