Search form

Rénigoy de Apostol 8:9

9Wén i ségétéwe lagéy dob no ingéd féndawét Simon, ségétéw béliyan. Bé de énggétah do gai, fénggaifén i médoowe do étéw dob Samaria bé de tete kéfagakarén. Ménfébantug-bantug bé beene kun i gérotore étéw.