Search form

Rénigoy de Apostol 9:1

I kéwaléy Saulowe munur

1Atin i Saulowe bé do no do gai, féntausén soy kérigo nuwe bé de kuyug i Kadnane. Non ménbéréh féléhué no kun bero. Atin ménangéy dob gérotore fadi,