Search form

Rénigoy de Apostol 9:10

10Atin diyo dob Damasko wén i ségétéwe kuyug Jesuse féndawét Ananias. Atin wén i fénggitoy Tuluse dob beene non ténawag i Kadnane mano, “Ananias!”

Séménumbul mano, “Ay niwu so Kadnan.”