Search form

Rénigoy de Apostol 9:4

4Atin ménggétéléngkéb i Saulowe dob fantade brab énggélingoo noy émbéréhe mano, “Saulo! Sedek férasayé mo Begén?”