Search form

Juan 1:1

I Kristowe ménwaléy kéilawan

1Dob féganaye wénén i féndawéte “Kébéréh i Tuluse”, sani Kristowe. Atin i Beene beroy Tuluse. Brab Beeney Tuluse.