Search form

Juan 1:13

13Ménwaléy ro nga i Tuluse békén sabaf bé rénigoy de étéw taloo no aturay kéilawane mumah ro, yamula sabaf bé aturay Tuluse saén.